2016-06-14

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowią:

 • Art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

 • Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz., 46)

 

 1. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje osobiście dyrektor.

 2. Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach od 12 00 do 17 00 w siedzibie Przedszkola Publicznego w Poczesnej.

 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu.

 4. Skargi i wnioski wnoszone do dyrektora odnotowywane są w rejestrze skarg i wniosków.

 5. Rejestr skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.

 6. W razie zgłoszenia skargi lub wnioski ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

 7. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 8. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 9. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 10. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 11. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

 12. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

 13. Dyrektor przedszkola załatwia skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 14. Skargi dotyczące personelu obsługowego przedszkola załatwia dyrektor, skargi i wnioski dotyczące pracy nauczycieli rozstrzyga dyrektor wraz z wyznaczonym nauczycielem.

 15. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

 16. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 17. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – dyrektor przedszkola do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 18. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 19. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.

 20. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w pkt.13 dyrektor przedszkola obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

 21. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 22. W sprawach nieujętych w powyższej procedurze mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Załączniki

  PROCEDURA PRZYJMOWA... WNIOSKOW.pdf 47,66 KB (pdf) szczegóły pobierz