2016-05-24

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Celem naszym jest tworzenie przyjaznego, środowiskowego przedszkola, w którym uwzględnia się indywidualne potrzeby każdego z nas.

Nasz cel osiągany jest małymi kroczkami w poczuciu bezpieczeństwa, zadowolenia dzieci, rodziców i satysfakcji całego zespołu.

Wartości, którymi się kierujemy to: szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja i uznawanie niepowtarzalności każdego z nas.

W naszej pracy wyróżniamy się otwartością na nowe doświadczenia, chęcią doskonalenia oraz odpowiedzialnością za innych.

CO? (jest dla nas najważniejsze)

 • Zdrowie,
 • Bezpieczeństwo,
 • Profilaktyka, higiena,
 • Aktywność ruchowa,
 • Kreatywność w działaniu.

JAK? (to osiągamy)

 • Od poznania poprzez zainteresowanie, zamiłowanie, poprzez talent do postawy twórczej,
 • Postrzegam, myślę, czuję
 • Wspieranie samodzielnych działań,
 • Umożliwienie dokonywania wyborów,
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

DLACZEGO? (uzasadnienie do swoich wyborów)

 • Zapewnienie każdemu sukcesu na miarę indywidualnych możliwości,
 • Danie oparcia i pewności dzieciom, rodzicom i zespołowi.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się