2016-06-14

Regulamin zamówień publicznych

Regulamin w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Przedszkola Publicznego w Poczesnej o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30.000 euro

 2. Zamówienia o wartości do kwoty 30.000 euro, wyrażonej w złotych, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów tej ustawy, jednakże do tych zamówień należy stosować zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915)

 • dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw, oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu,

 • usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego,

 • Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,

 • Zamawiającym – należy przez to rozumieć Przedszkole w Poczesnej

 • Dyrektorze Przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola w Poczesnej

 • wartość zamówienia – jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością,

 • zamówieniach – należy przez to rozumieć odpłatne zakupy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, o wartości poniżej 30 000 euro, dokonywane na podstawie faktury, zlecenia lub umowy, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, zwane dalej zamówieniami,

 • Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedszkole Publiczne w Poczesnej o wartości poniżej 30 000 euro,

 • wartości 30 000 euro – oznacza to wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4, punkt 8 ustawy pzp,

 • najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną, która zapewnia najtańsze wykonanie przedmiotu zamówienia np. koszty transportu, eksploatacji w okresie użytkowania itp.

 

§ 2 ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Zasady ogólne

 1. Zamówień dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w granicy wydatków, które zostały ujęte w budżecie przedszkola oraz z zachowaniem zasad:

 • celowości – co oznacza, że zamówienie zostało dokonane w sposób oszczędny, racjonalny z zapewnieniem uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów,

 • gospodarności – co oznacza, że zamówienie zostało dokonane w sposób oszczędny, racjonalny z zapewnieniem uzyskania najlepszych efektów w stosunku d poniesionych nakładów,

 • legalności – co oznacza, że zamówienie nie jest sprzeczne z przepisami prawa,

 • wyboru najkorzystniejszej oferty – należy przez to rozumieć wybór oferty, która zapewnia najtańsze wykonanie przedmiotu zamówienia po zsumowaniu ceny oraz innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia np. koszt transportu, eksploatacji w okresie użytkowania itp.

 1. Do zamówień, których wartość nie przekracza 6.000 euro netto nie stosuje się postanowień niniejszego zarządzenia.

 2. Zasady określone w § 5 Regulaminu nie mają zastosowania do udzielania zamówień dotyczących usuwania awarii i skutków zdarzeń losowych.

 3. Decyzję w sprawie zakupu dostawy, usługi lub roboty budowlanej podejmuje Dyrektor przedszkola.

 4. Postępowanie w sprawie wyłonienia Wykonawcy zamówienia prowadzi Dyrektor przedszkola

 

§ 3 USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Przystępując do udzielenia zamówienia dyrektor bądź pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację ma obowiązek ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością t. j. całkowitego wynagrodzenia wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w zamówieniu jest największy.

 3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

 4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

 5. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usługi do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

 6. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, należy dokonać analizy kilku przesłanek, do których poza wartością zamówienia należy zaliczyć: rodzaj zamówienia, powtarzalność w skali roku budżetowego, inne okoliczności warunkujące zasadność wyłączenia wydatków środków publicznych, jako zamówienie o wartości do 30 000 euro. Oznacza to, że wartość zamówienia nie stanowi jedynego i wystarczającego uzasadnienia wyłączenia, a Zamawiający powinien wykazać, iż jego działanie wynikające np. ze względów organizacyjnych czy ekonomicznych, nie narusza art. 32 ust. 2 ustawy pzp., dotyczącego zakazu dzielenia zamówienia na części oraz zniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy pzp.

 7. Do określenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane podstawę stanowi aktualny kosztorys inwestorski lub wstępna wycena robót.

 8. Przy wycenie wartości szacunkowej usług można wykorzystać ceny jednostkowe, np. ceny roboczogodziny, ceny wozokilometra, lub porównać planowane zamówienie do wykonanych już zamówień o podobnym zakresie.

 9. Ustalenie wartości danego zamówienia na kolejny rok budżetowy lub na kolejnych 12 miesięcy, może być przeprowadzone na podstawie udzielonych zamówień tego samego rodzaju w poprzednim roku budżetowym lub poprzednich 12 miesiącach, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw prognozowanych na dany rok.

 

§ 4 ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 6000 EURO

 1. Przy udzielaniu zamówienia o wartości do 6000 euro netto dyrektor lub pracownik upoważniony przez dyrektora do realizacji zamówienia powinien:

 • dokonać rozpoznania rynku poprzez rozeznanie cen rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki, foldery i strony internetowe.

 • dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 5 ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 6000 EURO, A NIE PRZEKRACZA 14 000 EURO

 1. Ustalenie wartości zamówienia o wartości powyżej 6 0000 euro i nie przekraczającej kwoty 14 000 euro może nastąpić po rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki, foldery i strony internetowe.

 2. Zamówienia o wartości do 14 000 euro mogą być realizowane po negocjacjach z jednym Wykonawcą.

 3. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia będzie zlecenie lub umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, na podstawie których Wykonawca wystawi fakturę.

 4. Wyłonienie wykonawcy zamówienia o wartości szacunkowej do 14 000 euro oraz realizacja tego zamówienia może nastąpić w oparciu o zasady określone w § 6.

 

§ 6 ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 14 000 EURO, A NIE PRZEKRACZA 30 000 EURO

 1. W przypadku zamówień o wartości powyżej 14 000 euro i nie przekraczającej kwoty 30 000 euro zaprasza się do składania ofert co najmniej dwóch Wykonawców prowadzących działalność stanowiącą przedmiot zamówienia.

 2. Ustalenie wartości zamówienia może nastąpić po rozeznaniu cen rynkowych telefonicznie lub wykorzystując katalogi, cenniki, foldery i strony internetowe a dla robót budowlanych przez sporządzenie wstępnej wyceny robót lub kosztorysu inwestorskiego.

 3. Zaproszenie do składania ofert Zamawiający kieruje telefonicznie lub na piśmie, drogą pocztową, drogą elektroniczną, za pomocą fax-u lub w drodze bezpośredniego doręczenia.

 4. Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej.

 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny oferty.

 6. Podstawą udokumentowania udzielania zamówienia jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą na podstawie której Wykonawca wystawi fakturę lub rachunek.

 7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta do decyzję o jej wyborze podejmuje dyrektor po przeprowadzonych negocjacjach.

 8. Przeprowadzenie postępowania dokumentuje się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załączniki

  REGULAMIN ZAMOWIEN ...BLICZNYCH.pdf 87,02 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się