2016-05-24

Statut prawny

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych.

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami).

 • Uchwały nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa - Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie powołania jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Żłobki.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 • Przedszkole używa podłużnej, kauczukowej , urzędowej pieczątki w pełnym brzmieniu:
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Poczesnej
  Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 4
  tel. 34 32 74 190
  42-262 Poczesna
  NIP 573-24-79-401
  REGON 151961886

 • Przedszkole posługuje się pieczątką okrągłą z logo przedszkola w otoku PRZEDSZKOLE W POCZESNEJ

 • Przedszkole posiada znak w postaci koła. Na tle słoneczka buzia chłopca i dziewczynki. Na dole napis: „PRZEDSZKOLE W POCZESNEJ”

 • Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Poczesna

 • Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty

Załączniki

  statut_przedszkola.pdf 181,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się